Testy pohybové výkonnosti

17. července 2014 v 13:42 | Marcelka |  Zápasy 2012/2013
TESTOVÁNÍ POHYBOVÉ VÝKONNOSTI V HÁZENÉ
A) TESTOVÁ BATERIE
1. běh na 2 x 15 m
2. driblink 2x kolem hřiště ( nepřerušovaný driblink )
3. hod míčem do dálky z místa
4. pětiskok
5. běh na 10 x 20 m
6. hloubka předklonu
7. hod plným míčem
8. přeskok přes švihadlo - 1 minuta
9. leh - sed - 1 minuta
10. hod na cíl - na branku
B) POPIS TESTŮ
Běh na 2 x 15 m
(test 1)
Materiální vybavení:
Hřiště na házenou, stopky, pásmo, lepící páska.
Příprava testu:
Dvěma rovnoběžnými čarami vyznačíme úsek 15 m.
Činnost testované osoby:
Běží se souvisle dva 15 m úseky ve sportovní obuvi z polovysokého startu na zrakový signál, kterým je následující pohyb paže:
- upažit - připrav se
- vzpažit - pozor
- upažením připažit - vpřed
Hráč smí vyrazit opačným směrem až po dotyku nebo překročení vyznačené čáry jednou nohou.
Pravidla:
Test tvoří dvojí proběhnutí úseku předepsaným způsobem. Provádí se dvakrát proudovou metodou.
Hodnocení:
Kritériem výkonnosti v testu je lepší čas. Zapisují se výsledky obou pokusů.
Driblink 2x kolem hřiště
(test 2)
Materiální vybavení:
Hřiště na házenou, míč na házenou, stopky, kužely.
Příprava testu:
Kužely vyznačíme obvod hřiště, běhá se po vnější straně.
Činnost testované osoby:
Hráč startuje z hráčského střehu za startovní čárou na zrakový signál (pohyb paží - viz. test 1), v rukou drží míč. Vypouští jej z rukou současně s prvým krokem.
Pravidla:
Provádí se dvakrát proudovou metodou.
Hodnocení:
Čas od startovního povelu vpředKritériem výkonnosti v testu je lepší čas. Zapisují se výsledky obou pokusů.
Hod míčem do dálky z místa
(test 3)
Materiální vybavení:
Hřiště na házenou, 3 míče na házenou, pásmo nejméně 25 m dlouhé.
Příprava testu:
Kolmo od odhodové čáry se položí na zem pásmo s číslicemi vzhůru. Ve vzdálenosti 20 m se vyznačí šíře výseče, tj. 3 m na každou stranu od pásma. Je-li k dispozici jen kratší pásmo, pokládá se nulová hodnota pásma do vzdálenosti 20 m od odhodové čáry a tato hodnota se přičítá. Doporučuje se pro rychlejší čtení vyznačit v těsné blízkosti pásma kolmé čáry (např. po 1 m) a u nich připsat číslicemi vzdálenosti Medicinbaly a míče je třeba před testováním ověřit!
(obr. č. 2 - v příloze)
Činnost testované osoby:
Hází se od odhodové čáry z místa vrchním způsobem jednoruč. Při provádění hodu se hráč musí nepřetržitě dotýkat země aspoň částí jedné nohy (obdobně jako při 6 m hodu). Překročení čáry je možné až po odhodu.
Pravidla:
Hráč má tři pokusy bezprostředně za sebou. Hráč nesmí při hodu přešlápnout odhodovou čáru a míč musí padnout do výseče.
Hodnocení:
Zapisuje se délka jednotlivých hodů s přesností 10 cm. Vzdálenost se měří tak, že se vede myšlená kolmice od místa dopadu míče k pásmu. Při porušení některého pravidla testu se pokus započítává, ale neměří se. Kritériem výkonnosti v testu je nejlepší výkon.
Pětiskok
(test 4)
Materiální vybavení:
Hřiště na házenou, pásmo.
Příprava testu:
Pásmo se položí na zem číselnými údaji vzhůru. Nulová hodnota je na čáře, která určuje místo prvního odrazu.
Činnost testované osoby:
Hráč stojí za čárou, která určuje místo prvního odrazu s odrazovou nohou vpředu. V blízkosti pásma a bez nakročení překonává pěti skoky pouze z odrazové nohy co největší vzdálenost, poslední dopad může být obounož.
(obr. č. 3 - v příloze)
Pravidla:
Provádí se třikrát proudovou metodou.
Hodnocení:
Zapisuje se délka všech tří skoků s přesností 1 cm. Místem dopadu, které se zapisuje, je nejbližší část chodidla směrem k místu startu. Při porušení některého pravidla testu se pokus započítává, ale neměří se.
Běh na 10 x 20 m
(test 5)
Materiální vybavení:
Hřiště na házenou, stopky nebo elektrická časomíra.
Příprava testu:
Vyměříme 20 metrů.
Činnost testované osoby:
Běží se souvisle deset 20 m úseků, z polovysokého startu. Hráč smí pokaždé vyrazit opačným směrem až po dotyku nebo překročení vyznačených čar jednou nohou.
Pravidla:
Test tvoří deset proběhnutí úseku předepsaným způsobem. Provádí jeden nebo dva hráči současně.
Hodnocení:
Čas od startovního povelu do proběhnutí 10. úseku s přesností 0,1 sekund u stopek. Zapisuje se výsledek jediného pokusu a ten je považován za kritérium výkonnosti.
Hloubka předklonu
(test 6)
Materiální vybavení:
Lavička ( schody ), měřítko.
Příprava testu:
Na lavičku se připevní měřítko tak, aby nulová hodnota měřítka byla v úrovni horní hrany lavičky.
Činnost testované osoby:
Výchozí polohou je mírný stoj rozkročný na lavičce za upevněným měřítkem (bosky), vzpaženo. Hráč vykonává zvolna hluboký předklon a snaží se konečky prstů dotknout měřítka co nejníže. V krajní poloze musí vydržet 2 sekundy.
Pravidla:
Nohy musí být v kolenou propnuté.
Kontrolu provádí testující tím, že si sedne na lavičku vedle testovaného hráče ve stejném směru, rukou uchopí koleno hráče tak, že má palec položený na čéšce a ostatní prsty pod kolenem. Test se opakuje třikrát bezprostředně za sebou.
Hodnocení:
Hloubka předklonu v cm vzhledem k úrovni stoje - pod úrovní jsou hodnoty kladné, nad úrovní záporné. Střední prsty určují hloubku předklonu. Kritériem výkonnosti je nejlepší pokus. Zapisují se všechny tři pokusy.
Hod plným míčem
(test 7)
Materiální vybavení:
Plný míč - medicimbal, pásmo, odhodová čára.
Příprava testu:
Pásmo se položí na zem číselnými údaji vzhůru. Nulová hodnota je na čáře, která určuje místo odhodu.
Činnost testované osoby:
Výchozí polohou je stoj rozkročný, čelem k místu odhodu, míč je v držení obouruč nad hlavou. Hráč provádí záklon, mírně pokrčí nohy v kolenou. Pohybem trupu a paží vpřed hází plný míč co nejdále před sebe. Nevyskakuje.
Pravidla:
Test se opakuje třikrát proudovou metodou. Hráč nesmí při odhodu přešlápnout odhodovou čáru.
Hodnocení:
Zapisuje se délka jednotlivých hodů s přesností 5 cm. Vzdálenost se měří tak, že se vede myšlená kolmice od místa dopadu míče k pásmu. Při porušení některého pravidla testu se pokus započítává, ale neměří se. Kritériem výkonnosti v testu je nejlepší výkon.
Přeskok přes švihadlo
(test 8)
Materiální vybavení:
Švihadlo, stopky.
Činnost testované osoby:
Hráč na povel začne přeskakovat švihadlo.
Pravidla:
Test se opakuje jednou.
Leh - sed opakovaně
(test 9)
Materiální vybavení:
Měkká podložka (žíněnka), stopky.
Činnost testované osoby:
Výchozí polohou je leh na zádech, nohy mírně pokrčeny v kolenou. Druhá osoba drží hráče za kotníky a tlačí jeho paty k podložce. Ruce spojeny za hlavou. Na znamení začne hráč provádět sed a natočení trupu tak, aby se dotkl levého kolena pravým loktem a opět se vrací do lehu. Při druhém sedu otáčí trup vpravo a levým loktem se dotkne pravého kolena. Činnost opakuje bez přerušení 1 minutu.
Pravidla:
Při lehu se vždy hráč musí dotknout rukama podložky, při sedu dotknout kolena.
Hodnocení:
Počet sedů za 1 minutu. Za jeden sed se počítá vykonání pohybu s dotykem kolene. Zapisuje se celkový počet sedů.
Hod na cíl
(test 10)
Materiální vybavení:
Házenkářská branka, 10 míčů na házenou.
Činnost testované osoby:
Výchozí poloha je určena dle věkové kategorie. Mladší žákyně - 10m od brankové čáry, starší žákyně z třetinové čáry, dorostenky z pomocné čáry, ženy z poloviny hřiště. Hráč má tři pokusy bezprostředně za sebou. Hráč nesmí při hodu přešlápnout odhodovou čáru.
Hodnocení:
Za platný se počítá hod, který dopadl do branky, ne tedy před brankovou čáru.
Pravidla:
Test se opakuje dvakrát.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.